پرش لینک ها
Content Delivery Network

شبکه کتابخانه‌های کشور

شبکه کتابخانه‌های کشور بستری برای جستجوی تمامی کتابهای منتشر شده در کشور در کتابخانه‌های کل کشور را فراهم می‌کند.

مشتریان

Technologies

– Java
– Apache Lucene
– HTML5, Javascript
– Responsive Design
– Geolocation API, Camera API
– Single Sign On (SSO)