پرش لینک ها
  • مشتریان : مترو تهران، بانک سپه، بانک پارسیان، بانک ملت
پروژه‌ها احراز هویت کاربران به گونه‌ای که کاربر تنها یک بار در درگاه شناسایی یگانه (SSO) با نام کاربری و رمزعبور خود وارد شده و پس از آن به بقیه سامانه‌های متصل دسترسی خواهد داشت.سـامانه صـدور مجوز دسـترسـی، وب سـایت و زیر ســاخت مدیریت متمرکز مجوزهاي دســترســی کاربران به کلیه زیر سامانه هاي سازمانی می باشد.کتابخانه اي بسیار مجهز که بر روي پروژه خام نصب می گردد و امکان تولید و توسعه سیسـتم هاي سازمانی را بر اساس نیازهاي عمومی و بومی با کیفیتی فراهم می سازد.سکوي رایانش بسـتري است که سامانه هاي دیگر می توانند بر روي آن اجرا شوند یا به طور کلی تر چارچوبی از تکنولوژي اسـت که به تکنولوژي هاي دیگر اجازه اجرا می دهد.هدف از استقرار پروژه برنامه عملیاتی، فراهم سازی بستری جهت هدف گذاری شاخص های مختلف سازمان و ارزیابی واحدهای سازمان در مقاطع مختلف زمانی تا رسیدن به هدف می باشد.شبکه توزیع محتوا, فناوری تلفیقی وب و زیرساخت سخت افزاری است که با متمرکز سازی منابع مشـترک سیســتم های مختلف بر روی یک یا چند سرورسامانه ارزیابی عملکرد پرسنل یکی از حیاتی ترین زیرساخت های سازمان الکترونیک است.

درگاه ورود متمرکز

احراز هویت کاربران به گونه‌ای که کاربر تنها یک بار در درگاه شناسایی یگانه (SSO) با نام کاربری و رمزعبور خود وارد شده و پس از آن به بقیه سامانه‌های متصل دسترسی خواهد داشت.

بیشتر بدانید
  • مشتریان : مترو تهران، بانک پارسیان، بانک ملت
پروژه‌ها احراز هویت کاربران به گونه‌ای که کاربر تنها یک بار در درگاه شناسایی یگانه (SSO) با نام کاربری و رمزعبور خود وارد شده و پس از آن به بقیه سامانه‌های متصل دسترسی خواهد داشت.سـامانه صـدور مجوز دسـترسـی، وب سـایت و زیر ســاخت مدیریت متمرکز مجوزهاي دســترســی کاربران به کلیه زیر سامانه هاي سازمانی می باشد.کتابخانه اي بسیار مجهز که بر روي پروژه خام نصب می گردد و امکان تولید و توسعه سیسـتم هاي سازمانی را بر اساس نیازهاي عمومی و بومی با کیفیتی فراهم می سازد.سکوي رایانش بسـتري است که سامانه هاي دیگر می توانند بر روي آن اجرا شوند یا به طور کلی تر چارچوبی از تکنولوژي اسـت که به تکنولوژي هاي دیگر اجازه اجرا می دهد.هدف از استقرار پروژه برنامه عملیاتی، فراهم سازی بستری جهت هدف گذاری شاخص های مختلف سازمان و ارزیابی واحدهای سازمان در مقاطع مختلف زمانی تا رسیدن به هدف می باشد.شبکه توزیع محتوا, فناوری تلفیقی وب و زیرساخت سخت افزاری است که با متمرکز سازی منابع مشـترک سیســتم های مختلف بر روی یک یا چند سرورسامانه ارزیابی عملکرد پرسنل یکی از حیاتی ترین زیرساخت های سازمان الکترونیک است.

صدور مجوز دسترسی

سـامانه صـدور مجوز دسـترسـی، وب سـایت و زیر ســاخت مدیریت متمرکز مجوزهاي دســترســی کاربران به کلیه زیر سامانه هاي سازمانی می باشد.

بیشتر بدانید
  • مشتریان : مترو تهران، بانک ملت
پروژه‌ها احراز هویت کاربران به گونه‌ای که کاربر تنها یک بار در درگاه شناسایی یگانه (SSO) با نام کاربری و رمزعبور خود وارد شده و پس از آن به بقیه سامانه‌های متصل دسترسی خواهد داشت.سـامانه صـدور مجوز دسـترسـی، وب سـایت و زیر ســاخت مدیریت متمرکز مجوزهاي دســترســی کاربران به کلیه زیر سامانه هاي سازمانی می باشد.کتابخانه اي بسیار مجهز که بر روي پروژه خام نصب می گردد و امکان تولید و توسعه سیسـتم هاي سازمانی را بر اساس نیازهاي عمومی و بومی با کیفیتی فراهم می سازد.سکوي رایانش بسـتري است که سامانه هاي دیگر می توانند بر روي آن اجرا شوند یا به طور کلی تر چارچوبی از تکنولوژي اسـت که به تکنولوژي هاي دیگر اجازه اجرا می دهد.هدف از استقرار پروژه برنامه عملیاتی، فراهم سازی بستری جهت هدف گذاری شاخص های مختلف سازمان و ارزیابی واحدهای سازمان در مقاطع مختلف زمانی تا رسیدن به هدف می باشد.شبکه توزیع محتوا, فناوری تلفیقی وب و زیرساخت سخت افزاری است که با متمرکز سازی منابع مشـترک سیســتم های مختلف بر روی یک یا چند سرورسامانه ارزیابی عملکرد پرسنل یکی از حیاتی ترین زیرساخت های سازمان الکترونیک است.

چارچوب تولید سامانه سازمانی

کتابخانه اي بسیار مجهز که بر روي پروژه خام نصب می گردد و امکان تولید و توسعه سیسـتم هاي سازمانی را بر اساس نیازهاي عمومی و بومی با کیفیتی فراهم می سازد.

بیشتر بدانید
  • مشتریان : مترو تهران، بانک ملت
پروژه‌ها احراز هویت کاربران به گونه‌ای که کاربر تنها یک بار در درگاه شناسایی یگانه (SSO) با نام کاربری و رمزعبور خود وارد شده و پس از آن به بقیه سامانه‌های متصل دسترسی خواهد داشت.سـامانه صـدور مجوز دسـترسـی، وب سـایت و زیر ســاخت مدیریت متمرکز مجوزهاي دســترســی کاربران به کلیه زیر سامانه هاي سازمانی می باشد.کتابخانه اي بسیار مجهز که بر روي پروژه خام نصب می گردد و امکان تولید و توسعه سیسـتم هاي سازمانی را بر اساس نیازهاي عمومی و بومی با کیفیتی فراهم می سازد.سکوي رایانش بسـتري است که سامانه هاي دیگر می توانند بر روي آن اجرا شوند یا به طور کلی تر چارچوبی از تکنولوژي اسـت که به تکنولوژي هاي دیگر اجازه اجرا می دهد.هدف از استقرار پروژه برنامه عملیاتی، فراهم سازی بستری جهت هدف گذاری شاخص های مختلف سازمان و ارزیابی واحدهای سازمان در مقاطع مختلف زمانی تا رسیدن به هدف می باشد.شبکه توزیع محتوا, فناوری تلفیقی وب و زیرساخت سخت افزاری است که با متمرکز سازی منابع مشـترک سیســتم های مختلف بر روی یک یا چند سرورسامانه ارزیابی عملکرد پرسنل یکی از حیاتی ترین زیرساخت های سازمان الکترونیک است.

سکوي رایانش یکپارچه

سکوي رایانش بسـتري است که سامانه هاي دیگر می توانند بر روي آن اجرا شوند یا به طور کلی تر چارچوبی از تکنولوژي اسـت که به تکنولوژي هاي دیگر اجازه اجرا می دهد.

بیشتر بدانید
  • مشتریان : بانک پارسیان، بانک ملت،بانک سپه
پروژه‌ها احراز هویت کاربران به گونه‌ای که کاربر تنها یک بار در درگاه شناسایی یگانه (SSO) با نام کاربری و رمزعبور خود وارد شده و پس از آن به بقیه سامانه‌های متصل دسترسی خواهد داشت.سـامانه صـدور مجوز دسـترسـی، وب سـایت و زیر ســاخت مدیریت متمرکز مجوزهاي دســترســی کاربران به کلیه زیر سامانه هاي سازمانی می باشد.کتابخانه اي بسیار مجهز که بر روي پروژه خام نصب می گردد و امکان تولید و توسعه سیسـتم هاي سازمانی را بر اساس نیازهاي عمومی و بومی با کیفیتی فراهم می سازد.سکوي رایانش بسـتري است که سامانه هاي دیگر می توانند بر روي آن اجرا شوند یا به طور کلی تر چارچوبی از تکنولوژي اسـت که به تکنولوژي هاي دیگر اجازه اجرا می دهد.هدف از استقرار پروژه برنامه عملیاتی، فراهم سازی بستری جهت هدف گذاری شاخص های مختلف سازمان و ارزیابی واحدهای سازمان در مقاطع مختلف زمانی تا رسیدن به هدف می باشد.شبکه توزیع محتوا, فناوری تلفیقی وب و زیرساخت سخت افزاری است که با متمرکز سازی منابع مشـترک سیســتم های مختلف بر روی یک یا چند سرورسامانه ارزیابی عملکرد پرسنل یکی از حیاتی ترین زیرساخت های سازمان الکترونیک است.

سامانه برنامه عملياتي

هدف از استقرار پروژه برنامه عملیاتی، فراهم سازی بستری جهت هدف گذاری شاخص های مختلف سازمان و ارزیابی واحدهای سازمان در مقاطع مختلف زمانی تا رسیدن به هدف می باشد.

بیشتر بدانید
  • مشتریان : مترو تهران، بانک ملت ،بانک پارسیان ، بانک سپه
پروژه‌ها احراز هویت کاربران به گونه‌ای که کاربر تنها یک بار در درگاه شناسایی یگانه (SSO) با نام کاربری و رمزعبور خود وارد شده و پس از آن به بقیه سامانه‌های متصل دسترسی خواهد داشت.سـامانه صـدور مجوز دسـترسـی، وب سـایت و زیر ســاخت مدیریت متمرکز مجوزهاي دســترســی کاربران به کلیه زیر سامانه هاي سازمانی می باشد.کتابخانه اي بسیار مجهز که بر روي پروژه خام نصب می گردد و امکان تولید و توسعه سیسـتم هاي سازمانی را بر اساس نیازهاي عمومی و بومی با کیفیتی فراهم می سازد.سکوي رایانش بسـتري است که سامانه هاي دیگر می توانند بر روي آن اجرا شوند یا به طور کلی تر چارچوبی از تکنولوژي اسـت که به تکنولوژي هاي دیگر اجازه اجرا می دهد.هدف از استقرار پروژه برنامه عملیاتی، فراهم سازی بستری جهت هدف گذاری شاخص های مختلف سازمان و ارزیابی واحدهای سازمان در مقاطع مختلف زمانی تا رسیدن به هدف می باشد.شبکه توزیع محتوا, فناوری تلفیقی وب و زیرساخت سخت افزاری است که با متمرکز سازی منابع مشـترک سیســتم های مختلف بر روی یک یا چند سرورسامانه ارزیابی عملکرد پرسنل یکی از حیاتی ترین زیرساخت های سازمان الکترونیک است.

شبكه توزيع محتوا

شبکه توزیع محتوا, فناوری تلفیقی وب و زیرساخت سخت افزاری است که با متمرکز سازی منابع مشـترک سیســتم های مختلف بر روی یک یا چند سرور

بیشتر بدانید
  • مشتریان : بانک پارسیان، بانک ملت،مترو تهران
پروژه‌ها احراز هویت کاربران به گونه‌ای که کاربر تنها یک بار در درگاه شناسایی یگانه (SSO) با نام کاربری و رمزعبور خود وارد شده و پس از آن به بقیه سامانه‌های متصل دسترسی خواهد داشت.سـامانه صـدور مجوز دسـترسـی، وب سـایت و زیر ســاخت مدیریت متمرکز مجوزهاي دســترســی کاربران به کلیه زیر سامانه هاي سازمانی می باشد.کتابخانه اي بسیار مجهز که بر روي پروژه خام نصب می گردد و امکان تولید و توسعه سیسـتم هاي سازمانی را بر اساس نیازهاي عمومی و بومی با کیفیتی فراهم می سازد.سکوي رایانش بسـتري است که سامانه هاي دیگر می توانند بر روي آن اجرا شوند یا به طور کلی تر چارچوبی از تکنولوژي اسـت که به تکنولوژي هاي دیگر اجازه اجرا می دهد.هدف از استقرار پروژه برنامه عملیاتی، فراهم سازی بستری جهت هدف گذاری شاخص های مختلف سازمان و ارزیابی واحدهای سازمان در مقاطع مختلف زمانی تا رسیدن به هدف می باشد.شبکه توزیع محتوا, فناوری تلفیقی وب و زیرساخت سخت افزاری است که با متمرکز سازی منابع مشـترک سیســتم های مختلف بر روی یک یا چند سرورسامانه ارزیابی عملکرد پرسنل یکی از حیاتی ترین زیرساخت های سازمان الکترونیک است.

سامانه ارزيابي عملكرد پرسنل

سامانه ارزیابی عملکرد پرسنل یکی از حیاتی ترین زیرساخت های سازمان الکترونیک است.

بیشتر بدانید