پرش لینک ها
Central Security System

سامانه صدور و مدیریت مجوز دسترسی

سامانه صدور و مدیریت مجوز دسترسی،‌ وب سـایت و زیر ســاخت مدیریت متمرکز مجوزهاي دســترســی کاربران به کلیه
زیر سامانه هاي سازمانی می باشد. این فناوری امکان صدور، نظارت و پایش فوق امن نقش و سـطوح کاربران بر اسـاس معماری سیستم ها ، چارت سازمانی را در قالب سامانه‌ای واحد و با امکان اتصال به زیرساخت‌های سازمانی ارایه می نماید.

مشتریان

بانک ملت

بانک پارسیان

مترو تهران

دستاورد ها

 • متمرکز سازي کلیه فرآیند هاي مدیریت دسترسی کاربران به تمامی سامانه هاي متصل
 • یکپارچه سازي روال صدور, ویرایش, حذف و پایش سطوح دسترسی کاربران
 • قابلیت تعریف قوانین صدور مجوز مانند زمان, آي پی سیستم کاربر, سمت و غیره
 • تعیین سطوح دسترسی فردي و گروهی بر اساس سامانه, نقش, صفحات مجاز و غیره
 • استفاده از مجوز هاي وراثتی و تعریف درختواره نقش با قابلیت انطباق بر روي چارت سازمانی
 • صدور مجوز هاي فرد محور جهت جدا سازي دسترسی افراد خاص در سازمان
 • صدور مجوز هاي غیر فرد محور بر اساس ترکیب مولفه هاي کلیدي در چارت سازمانی
 • صدور مجوز لحظه اي بر اساس سِمت پرسنل, واحد سازمانی و آي پی سیستم در حال اتصال
 • صدور حکم هاي موقت جهت همسنگ سازي دسترسی کاربران در فضاي عملیاتی
 • اتصال به زیر ساخت هاي سازمانی مانند اطلاعات اداره کارکنان, سیستم پرسنلی و غیره
 •  API ارائه کلیه خدمات صدور و تائید مجوز دسترسی توسط هاي استاندارد
 • قابلیت تعریف پست گروه جهت همگروه سازي پست هاي مختلف سازمانی
 • امکان مسدود سازي دسترسی به سامانه ها از طریق اینترنت یا اینترانت
 • امکان مسدود سازي دسترسی یک کاربر خاص به کلیه سامانه هاي سازمان
 • راه کار تسریع در بروکراسی هاي زمانگیر سازمانی براي صدور مجوز هاي غیر فرد محور
 • ارائه مستندات کامل فنی جهت آموزش روش استفاده از فناوري و هاي مرتبط API

اهداف کلی

 • متمرکز سازي ایجاد, ویرایش, حذف و پایش مجوز هاي دسترسی کاربران به سیستم هاي مختلف سازمانی در یک سامانه واحد
 • حذف پیاده سازي و مدیریت فرآیند هاي سطوح دسترسی از کلیه زیر سیستم هاي متصل و افزایش همسنگ امنیت سایبري
 • پشتیبانی کامل از جدیدترین فناوري هاي انتقال امن داده با قابلیت سازگاري با کلیه زبان هاي برنامه نویسی
 • محدود سازي دسترسی به سامانه ها بر اساس نقطه اتصال و شرایط زمانی و مکانی قابل تعریف
 • تفویض اختیار جهت اشتراك گذاري مجوز دسترسی بدون اشتراك گذاري هویت کاربري
 • تعیین دسترسی فردي و گروهی به صورت درختواره هاي وراثتی و غیر وراثتی

Technologies

  • Open Authentication
  • Identity Impersonation
  • API-Based Authorization
  • 3Layer Web-API Security
  • IP Protection
  • Jason Web Token (JWT)
  • SQL Service Broker