پرش لینک ها
MIS

سامانه برنامه عملياتی

هدف از استقرار پروژه برنامه عملیاتی, فراهم سازی بستری جهت هدف گذاری شاخص های مختلف سازمان و ارزیابی واحد های سازمان در مقاطع مختلف زمانی تا رسیدن به هدف می باشد. در این سامانه مولفه های موثر سـازمانی در قالب پارامتر, شـاخص وچالش تدوین شده, فرمول نویسی می شوند و با استفاده از فناوری پایش داده به صورت نمودار دراختیار مدیران قرار می گیرد.

مشتریان

بانک ملت

بانک پارسیان

بانک سپه

دستاورد ها

 • تعریف پویای سر فصل, چالش, شاخص و پارامتر ها
 • فرمول نویسی بر روی پارامتر ها, شاخص ها و چالش ها به صورت پویا توسط مدیر سامنه
 • اندازه گیری دقیق عملکرد هر واحد و تعیین میزان دستیابی به هدف در هر مقطع زمانی
 • تعریف اهداف و مشاهده میزان دسترسی به هدف و انحراف از معیار برای هر واحد
 • نمایش وضعیت واحد های, استان و کل سازمان در قالب نمودار و Gauge
 • مشاهده وضعیت موجود و وضعیت مطلوب از کل سازمان و به تفکیک استان ها
 • نمره دهی و رتبه بندی پرسنل بر اساس امتیاز های اکتسابی در چالش ها و پست گروه ها

اهداف کلی

 • تعریف اهداف و مشاهده میزان دسترسی به هدف و انحراف از معیار برای هر واحد
 • اندازه گیری دقیق عملکرد هر واحد و تعیین میزان دستیابی به هدف در هر مقطع زمانی
 • فرمول نویسی بر روی پارامتر ها, شاخص ها و چالش ها به صورت پویا توسط مدیر سامانه
 • تعریف پویای سر فصل, چالش, شاخص و پارامتر ها
 •  مشاهده وضعیت موجود و وضعیت مطلوب از کل سازمان و به تفکیک استان ها بر روی داشبورد مدیریتی
 • نمایش وضعیت واحد های, استان و کل سازمان در قالب نمودار و Gauge
 •  نمره دهی و رتبه بندی پرسنل بر اساس امتیاز های اکتسابی در چالش ها و پست گروه های تعریف شده

Technologies

  •  Multiple file importer (CSV, Excel, Access)
  •  Caching & Calculation over Big-Data
  • Runtime Compilation
  • Execute dynamic formula in Runtime
  • 3Layer Web-API Security
  • IP Protection
  • SQL Service Broker