پرش لینک ها
MIS

سامانه برنامه عملیاتی

هدف از استقرار پروژه برنامه عملیاتی, فراهم‌سازی بستری جهت هدف‌گذاری شاخص‌های مختلف سازمان و ارزیابی واحدهای سازمان در مقاطع مختلف زمانی تا رسیدن به هدف می‌باشد. در این سامانه مؤلفه‌های مؤثر سـازمانی در قالب پارامتر, شـاخص و چالش تدوین‌شده, فرمول نویسی می‌شوند و با استفاده از فناوری پایش داده به‌صورت نمودار در اختیار مدیران قرار می‌گیرد.

مشتریان

بانک ملت

بانک پارسیان

بانک سپه

دستاورد ها

 • تعریف پویای سرفصل, چالش, شاخص و پارامترها
 • فرمول نویسی بر روی پارامترها, شاخص‌ها و چالش‌ها به‌صورت پویا توسط مدیر سامانه
 • اندازه‌گیری دقیق عملکرد هر واحد و تعیین میزان دستیابی به هدف در هر مقطع زمانی
 • تعریف اهداف و مشاهده میزان دسترسی به هدف و انحراف از معیار برای هر واحد
 • نمایش وضعیت واحدهای, استان و کل سازمان در قالب نمودار و Gauge
 • مشاهده وضعیت موجود و وضعیت مطلوب از کل سازمان و به تفکیک استان‌ها
 • نمره دهی و رتبه‌بندی پرسنل بر اساس امتیازهای اکتسابی در چالش‌ها و پست گروه‌ها

اهداف کلی

 • تعریف اهداف و مشاهده میزان دسترسی به هدف و انحراف از معیار برای هر واحد
 • اندازه‌گیری دقیق عملکرد هر واحد و تعیین میزان دستیابی به هدف در هر مقطع زمانی
 • فرمول نویسی بر روی پارامترها, شاخص‌ها و چالش‌ها به‌صورت پویا توسط مدیر سامانه
 • تعریف پویای سرفصل, چالش, شاخص و پارامترها
 •  مشاهده وضعیت موجود و وضعیت مطلوب از کل سازمان و به تفکیک استان‌ها بر روی داشبورد مدیریتی
 • نمایش وضعیت واحدهای, استان و کل سازمان در قالب نمودار و Gauge
 •  نمره دهی و رتبه‌بندی پرسنل بر اساس امتیازهای اکتسابی در چالش‌ها و پست گروه‌های تعریف‌شده

Technologies

  •  Multiple file importer (CSV, Excel, Access)
  •  Caching & Calculation over Big-Data
  • Runtime Compilation
  • Execute dynamic formula in Runtime
  • ۳Layer Web-API Security
  • IP Protection
  • SQL Service Broker