پرش لینک ها
Employee Performance Evaluation

سامانه ارزيابی عملكرد پرسنل

سامانه ارزیابی عملکرد پرسنل یکی از حیاتی ترین زیرساخت های سازمان الکترونیک است. این سامانه با صدور کارنامه ماهانه برای هر فرد ضمن رتبه بندی وی در سازمان بر اساس پســـت گروه های مشــــابه، از زیر ساخت سیســــتم ارزیابی ۳۶۰ درجه جهت جمع آوری و پایش اطلاعات کمی در رفتار های پرسنلی استفاده می نماید.

مشتریان

بانک ملت

بانک پارسیان

مترو تهران

دستاورد‌ها

 •  صدور کارنامه ماهانه برای کلیه پرسنل و رتبه بندی آنان در واحد, سازمان, محدوده جغرافیایی و …
 •  سیستم ارزیابی ۳۶۰ درجه با امکان تعریف دوره های مختلف ارزیابی
 •  تعیین پاسخ ها مختلف برای هر پرسش با امکان وزن دهی مستقل به پرسش و پاسخ
 • تدوین پرسشنامه های ارزیابی ۳۶۰ درجه برای هر پست شغلی و محدود به زمان, تعداد یا ..
 •  جمع آوری مؤلفه های قابل اندازه گیری و ذخیره آنها در قالب پارامتر
 •  فرمول نویسی بر روی پارامتر ها و تعریف شاخص, فرمول نویسی بر روی شاخص ها
 •  فرمول نویسی بر روی نمرات و ارائه نمره نهایی از ۱۰۰ در هر دوره ارزیابی
 • تعریف چالش, فرمول نویسی بر روی چالش ها و تعریف نمره در هر بخش,
 •  گروه بندی پست های سازمانی در پست گروه ها (قابل ویرایش در هر مقطع ارزیابی)
 •  نمره دهی و رتبه بندی پرسنل بر اساس امتیاز های اکتسابی در چالش ها و پست گروه ها

اهداف کلی

 • صدور کارنامه های ماهانه برای پرسنل
 • تدوین پرسشنامه های ارزیابی گوناگون بر اساس چارت سازمانی
 • سیستم ارزیابی ۳۶۰ درجه با امکان تعریف دوره های ارزیابی
 • رتبه بندی پرسنل در واحد, سازمان, محدوده جغرافیایی و …
 •  تعریف نمره، فرمول نویسی بر روی نمرات و ارائه نمره نهایی از ۱۰۰ در هر دوره ارزیابی
 • تعیین پاسخ ها با امکان وزن دهی متناسب با سمت شغلی پاسخ دهنده
 •  دریافت اطلاعات پرسنلی کلیه کاربران به صورت لحظه ای و آنلاین از سیستم پرسنلی و سامانه احکام

Technologies

  Open Authentication
  • Identity Impersonation
  • API-Based Authorization
  • 3Layer Web-API Security
  • IP Protection
  • Jason Web Token (JWT)
  • SQL Service Broker