پرش لینک ها
AXP Framework

چارچوب تولید سامانه هاي سازمانی

چارچوب تولید سیستم هاي سازمانی, کتابخانه اي بسیار مجهز است که بر روي پروژه خام نصب می گردد و امکان تولید و توسعه سیسـتم هاي سازمانی را بر اساس نیازهاي عمومی و بومی با کیفیتی فراهم می سازد که ضمن کاهش چشــم گیر خطاي انسانی, بسیاري از زیر ساخت هاي پیاده سازي نرم افزار هاي بزرگ را در اختیار برنامه نویسان قرار می دهد.

مشتریان

بانک ملت

مترو تهران

دستاورد ها

 • تسهیل و تسریع فرآیند پیاده سازي سامانه هاي سازمانی و کاهش چشمگیر خطاي زمان تولید
 • اعتبار سنجی خودکار فرم ها و ارائه امکانات متعدد بررسی صحت ورود اطلاعات به صورت هوشمند
 • فراهم آوري کلیه امکانات و فرآیند هاي زیر ساختی تولید و راه اندازي پروژه هاي چند لایه تحت وب
 • سازگاري کامل با زیرساخت هاي سازمانی مانند درگاه احراز هویت, سامانه صدور مجوز دسترسی و …
 • پشتیبانی کامل از امکاناتی مانند تغییر پوسته, چند زبانه سازي و فناوري هاي نوین توسعه رابط کاربري
 • یکپارچه سازي روش تولید سامانه هاي سازمانی و حذف فرد محوري در پیاده سازي و نگهداري از سیستم ها
 •  آماده سازي کلیه پیش نیاز هاي تولید سامانه جهت افزایش چند برابري سرعت تولید
 •  کاهش چشم گیر خطاهاي متداول برنامه نویسان در زمان تولید و تست سامانه
 • اعتبار سنجی خودکار و نمایش خطاي مرتبط بر اساس وضعیت فرآیند ها
 • بررسی سطح امنیتی کاربر به صورت خودکار و ثبت هرگونه رفتار غیر متعارف
 •  زیر ساخت ثبت Log به تفکیک صفحه, فرآیند و خطا با قابلیت ارائه گزارشات تحلیلی
 • پشتیبانی از شبکه توزیع محتوا (CDN) جهت متمرکز سازي محتواي نمایشی و منابع مشترك
 • امکان تغییر رابط کاربري, تصاویر و رنگ ها در کلیه سامانه ها به صورت یکپارچه و آنی
 • امکان اتصال به درگاه ورود متمرکز احراز هویت, سیستم پرسنلی و سامانه صدور مجوز دسترسی
 • گزارشات بررسی میزان ترافیک, صحفات بازدید شده و سرعت اجراي فرآیند ها از فراخوانی تا پاسخ
 •  نمایش گزارشات Filtering بر روي چارت, نمودار و هاي بهینه شده بر اساس Grid  وPaging
 • رابط کاربري مدرن و سازگار با تمامی مرورگر ها با قابلیت خصوصی سازي بر اساس فناوري هاي نوین
 • تولید فایل هاي خروجی از گزارشات و نمودار ها در قالب فایل هاي JPG, PDF, Word, Excel
 • سهولت آموزش برنامه نویسان و امکان انتقال دانش بر اساس روال هاي بومی و مهندس شده
 • چند زبانه سازي سیستم ها در زمان تولید و به روز رسانی لحظه اي در زمان اجرا

اهداف کلی

 • تسهیل و تسریع فرآیند پیاده سازي سامانه هاي سازمانی و کاهش چشمگیر خطاي زمان تولید
 • اعتبار سنجی خودکار فرم ها و ارائه امکانات متعدد بررسی صحت ورود اطلاعات به صورت هوشمند
 • فراهم آوري کلیه امکانات و فرآیند هاي زیر ساختی تولید و راه اندازي پروژه هاي چند لایه تحت وب
 • سازگاري کامل با زیرساخت هاي سازمانی مانند درگاه احراز هویت, سامانه صدور مجوز دسترسی و …
 • پشتیبانی کامل از امکاناتی مانند تغییر پوسته, چند زبانه سازي و فناوري هاي نوین توسعه رابط کاربري
 • یکپارچه سازي روش تولید سامانه هاي سازمانی و حذف فرد محوري در پیاده سازي و نگهداري از سیستم ها

Technologies

  • .Net Framework 4.5
  • Dependency Injection
  • Inversion of Control
  • Code First Database
  • Angular, HTML5 & CSS3
  • Native knowledge base
  • Multi Layer Architecture